Проценка на ризиците

Оваа алатка ве води чекор по чекор низ процесот на процесот на проценка ризиците од корупција по вашиот бизнис.

Внесете ги вашите првични проценки и белешки и алатката ќе ви генерира извештај што ќе ви послужи како одлична основа.

За повеќе ресурси за градење  целосниот систем за бизнис интегритет и заштита од корупција најдете тука.

 • Чекор 1. Собирање информации за компанијата

  Со цел проценката на ризиците да обезбеди вистински и ажурирани резултати, првиот чекор во фазата на проценка е собирање на релевантни информации за анализата на ризици што е одговорност на раководителот/ката на системот за спречување на корупцијата. Процесот на проценка може да подразбира анализа на документите во компанијата во областите како што се, сметководство, човечки ресурси и други области. Процесот може да вклучи и средби со вработените.
 • Во случај кога компанијата поседува документирани податоци за областите и работните позиции со најголема изложеност на ризик, анализата ќе може да се базира на нив. Додека доколку компанијата не води евиденција за случаите и дејствијата што ги презема во однос на интегритетот, може да се користат и други техники, како што се анкети или интервјуа, лични или во групи, за да се добијат ажурирани информации за компанијата во смисла на интегритет и транспарентност. Пример, документиран податок би била формална пријава од страна на вработен за барање за поткуп. Ако случајот не е пријавен и документиран, на пример несоодветно примен подарок, тој ќе може да биде анализиран преку разговор или анкета со вработените.
 • Подолу се наведени областите во компанијата кои се препорачуваат да се опфатат во прибирањето на податоците за да се обезбедат сигурни и целосни резултати од проценката: 

  • 1.Сметководствени информации: текот на финансиски средства (приливи и одливи), контрола на трошоци, подароци и покани (за семинари, промотивни настани и сл.), управување со банкарските сметки на компанијата, годишни завршни сметки, даночни пријави, одобрени буџети итн.
  • 2. Правни: внатрешни прописи, колективен договор и примена на закони, договори и иницијативи во коишто учествува компанијата, евиденција на примени жалби или приговори.
  • 3. Човечки ресурси: вработени, помошни услуги, општи податоци на организацијата: % по пол, возраст, ниво на образование, стаж.
  • 4. Комуникација: Јавни информации достапни за засегнатите страни, фреквенција на ажурирање на информациите и податоците, средства за комуникација.
 • Чекор 2. Најчести ризици од корупција

  Врз основа на информациите собрани во чекор 1 и земајќи ги како пример најчестите ризици во приватниот сектор, идентификувајте кои од нив директно влијаат врз нејзината деловна активност. Врз основа на овие идентификувани ризици, компанијата треба да ја дефинира својата стратегија на делување во однос на интегритетот и спречувањето на корупцијата.

  Изберете кои сметате дека се ризици што најчесто се јавуваат во вашата компаниија:

 • Чекор 3. Идентификација на работни места со висок ризик

  Во рамките на секоја деловна структура, постојат работни места чиишто функции и одговорности имаат висок ризик поврзан со корупцијата. Од оваа причина неопходно е компанијата да спроведе проценка на своите работни места, што ќе послужи како основа за нивниот акционен план (обука, политики и протоколи итн.) и ќе овозможи да се воспостават ефикасни превентивни и корективни мерки.

  Целта на идентификување на високи ризични позиции е да му се обезбедат на работникот соодветни алатки за да се избегнат и/или соодветно да се справат со ситуации на судир на интереси од аспект на корупција.

 • Чекор 4. Класификација на снабдувачи

  За идентификување на ризиците поврзани со снабдувачите, добра алатка е спроведувањето на класификација на снабдувачите според големината на нивното значење за деловните активности на компанијата.
 • Оценувањето на снабдувачите може да се прави и преку прашалници што ќе опфатат аспекти на лидерство, комуникација и транспарентност, системи за управување и сл. врз основа на што ќе се процени поединечниот ризик на клучните добавувачи на компанијата.
 • Снабдувач / добавувачКлучен ризикНиво на ризик (низок, среден, висок)Образложение / белешки и можни мерки 
  Add a new row
 • Чекот 5. Класификација на клиенти

  Покрај класификацијата на снабдувачите, потребно е да се изврши и анализа на базата на податоци на клиентите, за да се утврди кои од нив претставуваат поголем ризик за компанијата, врз основа на процентот што го завземаат во вкупната продажба на компанијата. Широко портфолио на клиенти укажува на потранспарентен однос и поголема одржливост на деловниот модел на компанијата.