Зајакнување на интегритетот и намалување на корупцијата во јавниот и приватниот бизнис – сектор

 

Име на проектот: Зајакнување на интегритетот и намалување на корупцијата во јавниот и приватниот бизнис – сектор

Донатор: Европска унија

Вредност напроектот: 371.891 евра

Период на имплементација: 01.02.2018-31.01.2021год.

Целни групи и корисници:

 1. Граѓански организации (50)
 2. Јавни претпријатија (120)
 3. Претставници на приватни бизниси (150)
 4. Стопански комори и мрежи
 5. Владини претставници
 6. Граѓани

Лидер на проектот: Центар за граѓански комуникации

Партнери на проектот: Здружение Конект
Здружение на даночни советници

Контакт:
ул. Кочо Рацин бр. 26-1/2, 1000 Скопје
Тел.: +389 2 3213 513
www.ccc.org.mk
center@ccc.org.mk

 

Државните претпријатија и приватните фирми во земјава никогаш не биле вклучени системски во активности за борба против корупцијата. Ова резултира со ниска транспарентност и отчетност на државните претпријатија, злоупотреба на јавните добра за лична корист, користење на државните претпријатија за вработување на партиски кадри, зголемено задолжување кај државните претпријатија и намален потенцијал за развој на приватниот бизнис-сектор.

Проектот „Интегритет  и антикорупција  во  бизнис-секторот“ опфаќа активности за зајакнување на влијанието на граѓанското општество врз намалување на корупцијата во бизнис-секторот, преку подобрување на транспарентноста, отчетноста и интегритетот на државните претпријатија и зголемување на учеството на приватниот сектор во борбата против корупцијата.

 

Наши очекувања

 1. Идентификувани генератори на корупцијата, ранливите области и активности подложни на корупција во државните претпријатија;
 2. Креирана алатка за оценка на ризиците од корупција во државните претпријатија;
 3. Препораки за законски измени и одредници за добри практики за зголемување на транспарентноста, отчетноста и интегритетот на јавните претпријатија;
 4. Зајакнат капацитет на 150 претставници на приватни бизниси за спречување и борба против корупцијата;
 5. Воспоставен механизам за поддршка, како и алатки за усогласеност и спречување на корупцијата за приватниот бизнис -сектор;
 6. Воспоставено јадро од граѓански организации за застапување кои користат истражување и мониторинг за да ги зајакнат своите активности за намалување на корупцијата во бизнис-секторот и
 7. Воспоставена платформа за јавно приватен дијалог во борба против коруцијата.

 

Наша цел:
Намалување на корупцијата во бизнис секторот преку колективна акција на сите релевантни актери во земјата од јавниот сектор, приватниот сектор и од граѓанското општество.

 

Активности

 

Идентификување на генератори на корупција во претпријата во државна сопственост:

Рангирање на 30 најголеми државни претпријатија во однос на транспарентноста и отчетноста ( 2018 и 2020);

-Истражување на политизацијата на државните претпријатија (2019);

-Анализа на  финансиските перформанси на 30 најголеми државни претпријатија (2019 и 2020 ).

–Доделување на грантови на НВО за оценка на праксата на уште  најмалку 20 локални јавни претпријатија .

 

Креирање на алатки/показатели за оценка на ризиците од корупција во државните претпријатија:

– Утврдување на  предлог показатели за оценка на ризиците од корупција од страна на државни претпријатија;

– Консултации на заинтересираните страни за предлог показателите;

-Доставување на алатката до сите државни претпријатија и обука за нејзина примена.

 

Препораки за законски измени за зајакнување на транспарентноста, отчетноста и интегритетот на јавните претпријатија:

– Подготовка на  предлог препораки и показатели за подобрување на состојбите  врз основа на наодите од истражувањата;

– Јавни дебати за предлог препораките;

-Објавување на бриф за јавни политики со препораки;

– Застапување за намалување на корупцијата во бизнис -секторот.

 

Зајакнат капацитет на 150 претставници на приватни бизниси за спречување и борба против корупцијата;

– Обука на обучувачи;

– Обуки за претставници на бизниси и бизнис организации.

 

Воспоставен механизам за поддршка и  алатки за спречување на корупција за приватниот бизнис сектор;   

Креирање на алатки за поддршка за бизнис секторот;

– Алатка за оценка на ризиците од корупција за компаниите;

– Онлајн поддршка.

 

Воспоставено јадро од граѓански организации вклучени во намалување на корупцијата во бизнис секторот:

– Преземање на добри меѓународни практики;

– Работилници за градење на капацитетот на најмалку 40 НВО за вклучување во борбата против корупција во бизнис секторот;

– Финансиска поддршка, обука и менторство на 6 НВО за идентификување и  намалување на корупцијата во државните  претпријатија.

 

Инициран јавен-приватен дијалог за меѓу секторски пристапи за спречување и борба против корупцијата:

– Воспоставување на платформа за јавно приватен дијалог;

– Воспоставување на советодавна група составена од повеќе заинтересирани страни;

– Состаноци за директни консултации и дијалог;

– Годишни конференции за усогласеност и интегритет.