Oбуки за интегритет и намалување на корупцијата во бизнис секторот

Проект „Зајакнување на интегритетот и намалување на корупцијата во државниот и приватниот бизнис – сектор“

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ИНТЕРЕС

  • Податоци за компанијата

  • Податоци за лицето кое го пријавувате за учество

  • Искуство на компанијата во програми за интегритет и анти-корупција